Rekisteriseloste

PLUSTERVEYS HAMMASLÄÄKÄRIT OY:N YLLÄPITÄMÄN HAMMASKAUPPA.FI –VERKKOKAUPAN ASIAKASREKISTERIN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVA REKISTERISELOSTE

Sovellettava lainsäädäntö: Henkilötietolaki (523/1999)

Hyväksymällä tämän rekisteriselosteen verkkokaupassa ostoksia tehdessäsi tai antaessasi henkilötietoja palvelussa, hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn jäljempänä kuvatulla tavalla.

 

1. REKISTERIN NIMI
PlusTerveyden Hammaskauppa.fi -verkkokaupan asiakasrekisteri

 

2. REKISTERINPITÄJÄ
Rekisterinpitäjänä toimii PlusTerveys Hammaslääkärit Oy, Y-tunnus 2630918-8, Malmin asematie 6, 00700 Helsinki.

 

3. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Tietosuojavastaava Petri Hammar, Puh. 09 351 040.

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Hammaskauppa.fi:n verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ja toimituksen hoitamiseen sekä asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen, toteuttamisen, kehittämisen ja seurantaan. Asiakasrekisteriä ei kuitenkaan käytetä markkinoitiin ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta.

Henkilötietojasi voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa PlusTerveys konsernin sisällä:

 • Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut kokonaisasiakkuuden ja PlusTerveyden liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.
 • Viestinnän, markkinoinnin ja palveluiden kohdentaminen sekä kampanja-, kontakti- ja asiointihistorian hallinta.
 • Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely.
 • Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen.
 • Asiakaspalvelukeskuksen puheluiden nauhoittaminen palvelutapahtumien todentamiseksi, oikeusturvan ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen ja asiakaspalvelun laadun kehittämiseksi.

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös ulkoistaa konserniyhtiön tai ulkopuolisten palveluntarjoajien toimesta. Ulkopuolisella palveluntarjoajalla tarkoitetaan tässä esimerkiksi maksunvälittäjää tai tavarantoimittajaa. Tietoja luovutetaan vain siinä määrin kun se on tarpeen maksutapahtuman tai tavaratoimituksen loppuunsaattamiseksi. 

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 • Rekisteriin voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia perustietoja, kuten:
  Nimi, kutsumanimi, asiakasnumero, sukupuoli, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.
 • Tilaushistoria (tilauspäivämäärä, maksutapa, tilatut tuotteet, tilaustapa, ostoslista) internet-palvelimen tekniset lokitiedot (ip-osoite, selain)
 • Palvelujen käyttö- ja ostotiedot sekä markkinoinnin ja viestinnän toteutustiedot eri asiointikanavissa, kuten internet- ja automaattipalveluissa mukaan lukien vastaajapalveluiden puheluiden taltiointi.
 • Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute ja tuotearviot sekä hänen itsestään antamat lisätiedot kuten asiakkuuteen liittyvät toiveet, tyytyväisyystiedot, kiinnostuksen kohteet, harrastustiedot tai muut vastaavat tiedot.
 • Rekisteröidyn toivomia ja käyttämiä palveluita maksutietoineen. Maksutiedolla tarkoitetaan tässä tietoa siitä, onko tilaus maksettu. Muut maksutiedot eivät välity PlusTerveydelle.
 • Kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja.
 • Muita rekisterin tarkoitukseen liittyviä tietoja.
 • Tunnistautumis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja kuten esimerkiksi tietokoneen ip-osoite.
 • Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.
 • Sivustolla käytetään evästeitä, joiden käytön hyväksyt käyttäessäsi verkkosivustoa.

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja tähän rekisteriin saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

 • Rekisterinpitäjä rekisteröi Hammaskauppa.fi: n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Osa tietoista on pakollisia tietoja, osa käyttäjän vapaavalintaisesti tallentamia tietoja.
 • Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavalta osapuolelta.

 

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakastietoja ei luovuteta PlusTerveyden tai PlusTerveyden lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, muun suostumuksen ja säädösten mukaan. Asiakastietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Ostotapahtuman yhteydessä luovutetaan Klarna Oy:lle maksun suorittamisen kannalta välttämättömät asiakastietoihin ja ostettaviin tuotteisiin liittyvät tiedot kuten tuotteiden hinta ja tuotenumero. Maksutapahtuman toteuttaa Klarna Oy, jolle asiakas itse antaa tietonsa maksun yhteydessä.

 

8. KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA                 

Hammaskauppa.fi verkkokaupan asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti. Tiedot voidaan myös poistaa asiakkaan käyttämän kielto-oikeuden perusteella. ks. alla kohta 11.

 

9. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai muulla tavalla varmennetusti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa toteutettuna.

 

10. TIEDON KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kirjallisesti rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

 

11. KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. Kielto-oikeus ei koske tavaratoimituksen mukana tapahtuvaa mainontaa tai etuviestintää tai sellaista normaalia asiakasviestintää, jota tavaroiden toimittaminen edellyttää.

Suostumuksia ja kieltoja asiakas voi antaa kirjallisesti osoitteeseen: PlusTerveys Hammaslääkärit Oy / asiakasrekisteri, Malmin asematie 6, 00700 Helsinki. Kiellon yhteydessä tulee esittää asiakkaan yksilöintiin tarvittavat tiedot, joita ovat: nimi, osoite ja sähköpostiosoite.

 

12. LINKIT

Verkkosivustollamme saattaa olla linkkeja muille verkkosivustoille. Tämä rekisteriseloste koskee ainoastaan PlusTerveys Hammaslääkärit Oy:n ylläpitämän Hammaskauppa.fi-verkkokaupan sivustoa. Kun siirryt linkin kautta toiselle verkkosivustolle, sinun tulee tutustua kyseistä verkkosivustoa koskevaan rekisteriselosteeseen. PlusTerveys Hammaslääkärit Oy ei vastaa henkilötietojesi käsittelystä muiden verkkosivujen toimesta tai muilla verkkosivustoilla.


Klarna Checkout
-kauppiaan tiedot